Zamówienia publiczne: Trzeźwe spojrzenie na kwestię doświadczenia wykonawcy uzyskanego w ramach konsorcjum

Zakres doświadczenia w realizacji określonych usług i dostaw, jakie
wykonawcy mogą sobie przypisać, jest kluczowy w postępowaniach o
zamówienie publiczne. Zagadnienie owo zawsze budziło kontrowersje.
Ostatni osąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017
r. w sprawie C-387/14, podniósł temperaturę dyskusji i wprowadził
zamieszanie do ustabilizowanej w Polsce praktyki.

Strona 1 z 11